سیفون کد1512

سیفون کد1512 سیفون کد1512
یک لگن فانتزی با خروجی و یک سرریز
سیفون
نوع سیفون: فانتزی
تعداد لگن: تک لگن
سرریز: سرریز تخت سینی, سر ریز تخت لگن, جا اسکاچی, تخت لگن استیل, تخت سینی استیل, سینی گرد
خروجی: یک خروجی دارد