سیفون کد2359

دو لگن فانتزی سبدی با خروجی
سیفون
نوع سیفون: فانتزی
تعداد لگن: دو لگن
سرریز: بدون سرریز