سیفون کد33520

سیفون کد33520 سیفون کد33520
سه لگن فانتزی غیر هم سطح ، همسو با یک خروجی و سرریز
سیفون
نوع سیفون: فانتزی
تعداد لگن: سه لگن
سرریز: سرریز تخت سینی, سر ریز تخت لگن, , لگن پلاکی, سینی پلاکی, سینی گرد