سیفون کد2350

سیفون کد2350 سیفون کد2350 سیفون کد2350
دو لگن فانتزی با خروجی و یک سرریز
سیفون
نوع سیفون: فانتزی
تعداد لگن: دو لگن
سرریز: سرریز تخت سینی, سر ریز تخت لگن, جا اسکاچی, تخت لگن استیل, تخت سینی استیل, سینی گرد