سیفون کد 75510k

سیفون کد 75510k سیفون کد 75510k
دولگن فانتزی اتومات مربع با سرریز
سیفون
نوع سیفون: فانتزی
تعداد لگن: دو لگن
سرریز: سر ریز تخت لگن
وزن: 1200 گرم