سیفون کد2555

سیفون کد2555 سیفون کد2555 سیفون کد2555
دو لگن فانتزی با سرریز استیل
سیفون
نوع سیفون: فانتزی
تعداد لگن: دو لگن
سرریز: سرریز تخت سینی, سر ریز تخت لگن, جا اسکاچی, تخت لگن استیل, تخت سینی استیل, سینی گرد