سیفون کد415

سیفون کد415 سیفون کد415
تک لگن معمولی مخزن بزرگ
سیفون
نوع سیفون: معمولی
تعداد لگن: تک لگن
سرریز: بدون سرریز