سیفون کد610

سیفون کد610 سیفون کد610
یک لگن معمولی با سرریز و خروجی
سیفون
نوع سیفون: معمولی
تعداد لگن: تک لگن
سرریز: سرریز تخت سینی, سر ریز تخت لگن, , لگن پلاکی, سینی پلاکی, سینی گرد