سیفون کد1009

سیفون کد1009 سیفون کد1009
یک لگن فانتزی با خروجی
سیفون
نوع سیفون: فانتزی
تعداد لگن: تک لگن
سرریز: بدون سرریز