سیفون کد 425

سیفون کد 425 سیفون کد 425
دو لگن معمولی با مخزن بزرگ
سیفون
نوع سیفون: معمولی
تعداد لگن: دو لگن
سرریز: بدون سرریز