سیفون کد620

سیفون کد620 سیفون کد620 سیفون کد620
دو لگن معمولی با خروجی و یک سرریز
سیفون
نوع سیفون: معمولی
تعداد لگن: دو لگن
سرریز: سرریز تخت سینی, سر ریز تخت لگن, , لگن پلاکی, سینی پلاکی, سینی گرد