فیلتر محصولات:
سیفون
نوع سیفون
معمولی
فانتزی
نیمه فانتزی
اکونومی
سبدی
اتومات
تعداد لگن
تک لگن
دو لگن
سه لگن
سرریز
سرریز تخت سینی
بدون سرریز
سر ریز تخت لگن
لگن پلاکی
سینی پلاکی
سینی گرد
سینی منحنی
لگن برنجی
سینی برنجی
یک لگن فانتزی با خروجی و یک سرریز
یک لگن فانتزی مربع با سرریز
دو لگن فانتزی با سرریز استیل
دو لگن فانتزی سبدی با خروجی
تک لگن معمولی مخزن بزرگ
یک لگن معمولی با سرریز و خروجی
یک لگن فانتزی با خروجی
دو لگن معمولی با مخزن بزرگ
دو لگن معمولی با خروجی و یک سرریز
سه لگن فانتزی غیر هم سطح ، همسو با یک خروجی و سرریز
(دو لگن فانتزی با خروجی و یک سرریز (کنار دیواری
سه لگن فانتزی غیر هم سطح و نا همسو با دو خروجی
دو لگن فانتزی با خروجی و یک سرریز
دو لگن اکونومی فانتزی با خروجی و قابلیت رنگ پذیری
دو لگن فانتزی با خروجی و یک سرریز
دولگن فانتزی اتومات مربع با سرریز
سیفون فانتزی اتومات تک لگن بدون سرریز
سیفون دولگن فانتزی مربع با سرریز
سیفون دو لگن فانتزی با سرریز
سیفون دو لگن سبدی با سرریز
سیفون تک لگن فانتزی مربع با سرریز
دولگن فانتزی گرد غیر همسطح با خروجی و سرریز
زانویی سرتخت مخصوص اختلاف سطح کم