سیفون کد 1512

سیفون تک لگن فانتزی با خروجی و یک سرریز
سیفون
نوع سیفون: فانتزی
تعداد لگن: تک لگن
سرریز: سرریز تخت سینی, سر ریز تخت لگن, لگن پلاکی, سینی پلاکی, سینی گرد
خروجی: یک خروجی دارد