آرمان ها

این مجموعه با استفاده از نیروی جوانی و تخصص کارگران و مهندسین ایرانی برای وارد شدن به بازار جهانی در تلاش است.