سیفون کد 1801

سیفون کد 1801 سیفون کد 1801
سیفون تک لگن فانتزی مربع با سرریز
سیفون
نوع سیفون: فانتزی
تعداد لگن: تک لگن
سرریز: سرریز تخت سینی, سر ریز تخت لگن, لگن پلاکی, سینی پلاکی, سینی گرد