سیفون کد 2359BW

سیفون دو لگن فانتزی کنار دیواری سبدی با خروجی
سیفون
نوع سیفون: فانتزی
تعداد لگن: دو لگن
سرریز: بدون سرریز