سیفون کد 610

سیفون کد 610 سیفون کد 610
سیفون تک لگن نیمه فانتزی با سرریز و خروجی
سیفون
نوع سیفون: نیمه فانتزی
تعداد لگن: تک لگن
سرریز: سینی گرد