سیفون کد 1009X4

سیفون فانتزی تک لگن با مخزن F
سیفون
نوع سیفون: فانتزی
تعداد لگن: تک لگن
سرریز: بدون سرریز