سیفون کد 425

سیفون دو لگن معمولی با مخزن بزرگ
سیفون
نوع سیفون: معمولی
تعداد لگن: دو لگن
سرریز: بدون سرریز