سیفون کد 620

سیفون دو لگن نیمه فانتزی با خروجی و یک سرریز
سیفون
نوع سیفون: نیمه فانتزی
تعداد لگن: دو لگن
سرریز: سینی گرد