سیفون کد 35520

سیفون سه لگن فانتزی غیر هم سطح ، همسو با یک خروجی و سرریز
سیفون
نوع سیفون: فانتزی
تعداد لگن: سه لگن
سرریز: سرریز تخت سینی, سر ریز تخت لگن, لگن پلاکی, سینی پلاکی, سینی گرد