سیفون کد2360

سیفون کد2360 سیفون کد2360 سیفون کد2360
(دو لگن فانتزی با خروجی و یک سرریز (کنار دیواری
سیفون
نوع سیفون: فانتزی
تعداد لگن: دو لگن
سرریز: سرریز تخت سینی, سر ریز تخت لگن, جا اسکاچی, تخت لگن استیل, تخت سینی استیل, سینی گرد