سیفون کد 2360

سیفون دو لگن فانتزی کناردیواری با خروجی و یک سرریز
سیفون
نوع سیفون: فانتزی
تعداد لگن: دو لگن
سرریز: سینی منحنی