سیفون کد3449

سیفون کد3449 سیفون کد3449 سیفون کد3449
سه لگن فانتزی غیر هم سطح و نا همسو با دو خروجی
سیفون
نوع سیفون: فانتزی
تعداد لگن: سه لگن