سیفون کد +34149

سیفون کد +34149 سیفون کد +34149
سیفون سه لگن فانتزی غیر هم سطح و نا همسو با دو خروجی
سیفون
نوع سیفون: فانتزی
تعداد لگن: سه لگن
سرریز: بدون سرریز