سیفون کد 2350

سیفون دو لگن فانتزی با خروجی و یک سرریز
سیفون
نوع سیفون: فانتزی
تعداد لگن: دو لگن
سرریز: سرریز تخت سینی, سر ریز تخت لگن, لگن پلاکی, سینی پلاکی, سینی گرد