سیفون کد5359

سیفون دو لگن اکونومی فانتزی با خروجی و قابلیت رنگ پذیری
سیفون
نوع سیفون: فانتزی
تعداد لگن: دو لگن