سیفون کد 2012V1

سیفون دو لگن فانتزی با خروجی و یک سرریز
سیفون
نوع سیفون: فانتزی
تعداد لگن: دو لگن
سرریز: سرریز تخت سینی