سیفون کد 2560

سیفون کد 2560 سیفون کد 2560
سیفون دولگن فانتزی گرد غیر همسطح با خروجی و سرریز
سیفون
نوع سیفون: فانتزی
تعداد لگن: دو لگن
سرریز: سینی منحنی