سیفون کد 25510KW

سیفون کد 25510KW سیفون کد 25510KW
سیفون دولگن فانتزی مربع با سرریز
سیفون
نوع سیفون: فانتزی
تعداد لگن: دو لگن
سرریز: سر ریز تخت لگن