واشر تخت فانتزی
واشر خروجی لباسشویی و ظرفشویی 36.1
خرطومی 50 سانتیمتر بدون مهره
خرطومی سرریز بدون واشر مهره
درپوش مخزن با خروجی نمره 5
مهره نمره 5 (فانتزی)
چهارراه فانتزی
لوله رابط ساده سرتخت ۵ به ۵
زانویی سردنده متوسط
شش راه فانتزی
مهره مخصوص سیفون سبدی
سرشلنگی کوچک
سرریز منحنی سینی
زیراب فانتزی هم‌سطح با خروجی سرریز
زیراب فانتزی غیرهم‌سطح با خروجی سرریز
زیراب فانتزی هم‌سطح
زانویی سرتخت مخصوص اختلاف سطح کم
زانویی سرتخت بلند
لوله رابط با خروجی لباسشویی و ظرفشویی
زانویی سردنده کوچک