جامایع توکار مخزن استیل
جامایع توکار اکونومی
سیفون تک لگن فانتزی با خروجی و یک سرریز
سیفون تک لگن فانتزی مربع با سرریز
سیفون دو لگن فانتزی با سرریز تخت لگن
سیفون دو لگن فانتزی کنار دیواری سبدی با خروجی
سیفون تک لگن معمولی مخزن بزرگ
سیفون تک لگن نیمه فانتزی با سرریز و خروجی
سیفون فانتزی تک لگن با مخزن F
سیفون دو لگن معمولی با مخزن بزرگ
سیفون دو لگن نیمه فانتزی با خروجی و یک سرریز
سیفون سه لگن فانتزی غیر هم سطح ، همسو با یک خروجی و سرریز
سیفون دو لگن فانتزی کناردیواری با خروجی و یک سرریز
سیفون سه لگن فانتزی غیر هم سطح و نا همسو با دو خروجی
سیفون دو لگن فانتزی با خروجی و یک سرریز
سیفون دو لگن اکونومی فانتزی با خروجی و قابلیت رنگ پذیری
سیفون دو لگن فانتزی با خروجی و یک سرریز
واشر زیرآب فانتزی
بوگیر فاضلاب
واشر خرطومی سرریز
واشر تخت فانتزی
واشر خروجی لباسشویی و ظرفشویی 36.1
خرطومی 50 سانتیمتر بدون مهره
درپوش مخزن با خروجی نمره 5