فیلتر محصولات:
سیفون
نوع سیفون
معمولی
فانتزی
نیمه فانتزی
تعداد لگن
تک لگن
دو لگن
سه لگن
سرریز
بدون سرریز
سرریز تخت سینی
سر ریز تخت لگن
جا اسکاچی
تخت لگن استیل
تخت سینی استیل
سینی گرد
یک لگن فانتزی با خروجی و یک سرریز
یک لگن فانتزی مربع با سرریز
دو لگن فانتزی با سرریز استیل
دو لگن فانتزی سبدی با خروجی
تک لگن معمولی مخزن بزرگ
یک لگن معمولی با سرریز و خروجی
یک لگن فانتزی با خروجی
دو لگن معمولی با مخزن بزرگ
دو لگن معمولی با خروجی و یک سرریز
سه لگن فانتزی غیر هم سطح ، همسو با یک خروجی و سرریز
(دو لگن فانتزی با خروجی و یک سرریز (کنار دیواری
سه لگن فانتزی غیر هم سطح و نا همسو با دو خروجی
دو لگن فانتزی با خروجی و یک سرریز
دو لگن اکونومی فانتزی با خروجی و قابلیت رنگ پذیری
دو لگن فانتزی با خروجی و یک سرریز
دولگن فانتزی اتومات مربع با سرریز
سیفون فانتزی اتومات تک لگن بدون سرریز